Innformasjon:

TOFA har organisert dette til ett fiskekortområde hvor det selges års -og døgnkort. Bymarka er byens nære utfartsområde som er mye brukt sommer som vinter. I Bymarka og Leinstrandmarka ligger en rekke fine vatn og tjern med tildels god fiskebestand, og en del av fiskemulighetene ligger helt inn til veier, stier og bebyggelse med lett adkomst. Dette er gode områder for barn og familiens felles naturopplevelse kombinert med sportsfiske. Andre vann og tjern ligger i skogsområder som du når ved en skogsvandring på en time eller to.

Vatna på Byåsen (Kyvatnet-Haukvatnet-Lianvatnet), Ilavassdraget (Kobberdammen-Theisendammen-Baklidammen) og Sølvskakkeltjønna ble høsten 2016 behandlet med rotenon for å fjerne arten mort (Rutilus rutilus). Vannene er har siden den gang blitt reetablert med ørret fra lokale ørretstammer, unntaket er Sølvskakkeltjønna som er fisketom. Tjønna skal holdes fiskefri og forbeholdes salamander/biologisk mangfold. Disse vannene har nå blitt fine sportsfiskevann som huser pen ørret. Vi har også  samarbeid med Trondheim Kommune gjort tiltak i bekkene som rinner inn i disse vannene, slik at ørreten kan gyte naturlig i tillegg til utsettingene.  Disse vannene har egne særregler, disse finner du under fanen fiskeregler. Gjedda som også fantes i flere av disse vannene ble også «utryddet» fra Bymarka, så i dag er det ørret, røye og karrus som er de fiskbare artene i Bymarka.

På Blomstertjønna ved Skistua har vi etablert Barnas Fiskevann. Her er det en øvre aldergrense på 16 år. Det vil si at ingen over 16 år har lov og fiske i tjønna. Her gjeller samme særregler som for våre andre kultiverte vann. Se fiskeregler.

I Bymarksområdet og Leinstrandsmarka er 27 større og mindre vatn og tjern med i fiskekortordningen.

Store- og Lille Leirsjø har i flere ti år hver Trondheims reservedrikkevannskilde. Fiske og ferdselsforbudet ble opphevet og vannene ble fristilt for sportsfiske i juli 2016.


Fiskearter i området:

De fiskeartene som finnes i Bymarka og Leinstrandmarka er ørret, røye og karuss. Ellers finnes trepigget stingsild i enkelte vassdrag.

I Kyvatnet å en rekke andre vann i Bymarka har vi bestander av ferskvannskreps. Krepsen i Bymarka er fredet og det forbudt med fangst.