Fiskeforskrifter og fredningssone for Nidelva

Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag i Sør-Trøndelag fylke som har oppgang av anadrome laksefisk

Med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40 og delegasjon til fylkesmannen av 27. november 1992, har Fylkesmannen den 30. mars 2009 fastsatt følgende forskrift om fiske i sjøen i fredningssoner utenfor vassdrag i Sør-Trøndelag fylke som har oppgang av anadrome laksefisk

§1
1. Alt fiske er forbudt i fredningssonene nevnt under § 2. Unntatt fra forbudet er følgende

fiske:
1.1 I fredningssonene utenfor Orkla, Gaula, Skauga og Nidelva er det tillatt å fiske saltvannsfisk fra land og fra båt med stang og håndsnøre. Utenfor Nidelva er likevel alt fiske forbudt fra land og fra båt fra grense elv/sjø og så langt ut som sjøen er markert som kanal.

1.2 I de øvrige fredningssonene nevnt under § 2 er det tillatt å fiske anadrome laksefisk og saltvannsfisk fra land og fra båt med stang og håndsnøre.

2.3 Nidelva. Området innenfor en rett linje trukket fra nordre punkt av Pir 1

(UTM 701 358) over til vestre punkt av Ladehammeren (UTM 709 360). Området er for øvrig begrenset utad av de ytre kaianleggene på Brattøra og Skansen.

§3
Brudd på forskriften er straffbart, jfr. lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk mv. §49.

§4
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 25. august 1997 med endring av

26. april 2004 om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som fører anadrome laksefisk – Sør-Trøndelag fylke.