Laks (Salmo salar) er en fiskeart i laksefamilien, som lever naturlig i den nordlige delen av Atlanterhavet. Laksen er anadrom, det betyr at den vandrer opp i elvene for å gyte. Utseendet varierer mye mellom de ulike elvene den kommer fra. I Nidelva er laksen kjent for å være kort og «feit». En standard «Nidelvlaks» er at en laks på 100 cm er 10 kg. Nidelva er kjent for sine store eksemplarer av laks, selv om det har blitt færre av dem de siste årene. Laksen har naturlig lav overlevelse fra rogn via smolt til ferdig laks. En hunnlaks på 7 kilo vil legge omtrent 10 000 rognkorn i gytegropa. Av disse vil bare 10–20 individer komme tilbake til elva for å gyte som voksne fisker. Laksen er svært lik sjøørreten, men har slankere kroppsform og smalere og lengre halerot. Halefinnen har en svak kløft som mangler hos sjøørret.

Villaksen er i dag utsatt for mange trusler, mange laksebestander i Norge er truet eller har gått tapt. Rømt oppdrettsfisk og lakselus er de største truslene mot villaksen. I tillegg kommer Gyrodactylus salaris, forsuring, vassdragsregulering, klimaendringer og andre menneskeskapte påvirkningsfaktorer. I 2021 ble villaksen ført opp på Norsk rødliste for arter, den er vurdert å være nær truet.

TOFA selger kort på 15 ulike vald i Nidelva, noen kort må søkes på og andre kan kjøpes på Inatur.no.

For mer informasjon om laksefiske i Nidelva så gå inn under fanen laksefiske.