Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) er en ideell organisasjon uten økonomiske formål med friluftsliv og sportsfiske som arbeidsområde. TOFA skal gjennom sitt arbeid legge vekt på at fiskens leveområder bevares og forvaltes slik at naturens miljø og mangfold, artsrikdom og produktivitet opprettholdes. Innenfor denne rammen fiskeressursene utnyttes ved høsting og TOFA skal medvirke til å øke allmennhetens adgang til utøvelse av sportsfiske til akseptable priser.

Tilbud til barn, ungdom og familienes felles frilufisopplevelser skal prioriteres. TOFA skal gjennom opplysningsvirksomhet arbeide for at biotopfremmende tiltak og kultiveringsarbeide skjer i henhold til lover, forskrifter og vitenskapelige prinsipper. Dette skal gjøres slik at det kommer flest mulig til gode. TOFA skal gjennom sitt arbeid skape respekt for lovgivningen som vedrører friluftsliv, naturvern, jakt og sportsfiske.

TOFA skal arbeide for å få bygge og drive et informasjonssenter og akvarium i tilknytning til Nidelva i samarbeid med andre interesenter. TOFA administrer fiske og utleie av fiskerettigheter i Trondheimsregionen. Det gjelder både laksefiske i noen av Norges beste lakseførende strekninger og innlandsfiske med dels storvokst ørret. Gjennom fiskekultiveringstiltak forsøker TOFA å bevare og forbedre sportsfiskemulighetene i området. Økonomisk overskudd av fiskekortsalg brukes til fiskekultivering -og tilretteleggingstiltak.

Bak TOFAs tilbud til sportsfiskerne, ligger leie og samarbeidsavtaler med en rekke private grunneiere. I de forskjellige områder er det nødvendig å sette regler for ferdsel og fiskeutøvelse. Sett deg godt inn i fiskeområdets utstrekning. Studer kart og regler. Alle ‘Petri brødre og søstre’ som viser sportsfiskermessig fremferd, er velkommen til å fiske på de områder hvor TOFA administrerer sportsfiske.

Ved opplysningsvirksomhet ønsker TOFA å:
 • Spre kjennskap til våre fiskearter og deres krav til miljø
 • Opprettholde en hensiktsmessig fiskebestand ut fra det næringsgrunnlag som er til stede
 • Spre kjennskap til et riktig hensiktsmessig fiskestell
 • Skape kjennskap til og respekt for gjeldende lovgivning
 • Opparbeide forståelse for at flest mulig områder blir åpnet for sportsfiske
Ved praktiske tiltak ønsker TOFA å:
 • Spre opplysninger ved å arrangere kurs og møter med forelesning, foredrag, film og andre audiovisuelle hjelpemidler og påvisning gjennom presse, tidsskrift, radio og fjernsyn
 • Drive praktisk fiskestell etter vitenskapelige prinsipper for å bedre mulighetene for såvel sportsfiskere som for de som har fiske som næring
 • Fra Settefiskanlegget Lundamo skaffe til veie settefisk for utsettinger der det foreligger behov for dette, men søke å hindre at det blir utsatt fisk der det ikke er behov eller andre ting tilsier at fisk ikke bør utsettes
 • Å stille redskaper til disposisjon for de som ved fiskekulturtiltak forsøker å innfri den samme målsetting som TOFA
 • Ved egne fiskekortordninger og i samarbeid med andre forsøke å åpne størst mulig områder for sportsfiske
TOFAs oppbygning:
 • Representantskapet
 • Styre
 • Daglig leder
 • Ansatt personell