Nidelva er en kraftig regulert elv, med totalt 13 kraftverk. På grunn av de uheldige effektene dette fører med seg for laksen og sjøørreten i elva var regulanten pålagt å sette ut laks – og sjøørretsmolt som kompensasjon for redusert naturlig produksjon og effektkjøring som medfører stranding av yngel og småfisk. I Nidelva hadde derfor regulanten et pålegg om årlig å sette ut 7500 laksesmolt. Det sattes også ut 3500 sjøørretsmolt på frivillig basis da sjøørretbestanden i Nidelva er svert redusert.

For å produsere fisken som ble satt ut, ble det årlig tatt ut x-antall gytefisk fra elva. Fisken som ble brukt i avl sto i TOFAs stamfiskekasse i elva til den var moden for stryking. Det ble tatt skjellprøver som ble analysert for å få svar på om fisken er vill eller om den hadde oppdrettsgenetikk i seg. Viste skjellprøven at det var villfisk ble fisken fraktet til vårt stamfiskehus, der den ble strøket og rogna lagt i rognbakker. Der sto rogna til den hadde blitt øyerogn, så ble den flyttet til Settefiskanlegget Lundamo. Smolten var klar til og settes ut etter ett par år. Stamfiske foregikk fra september til november. I Nidelva fisket vi inn stamfisken med stang, og fisket foregikk på – og rundt kjente gytefelt i Leirfosshølen og Kroppanhølen. Hvis vannføringen var god fisket vi som oftest fra båt, og fisket på tradisjonelt ”harling» vis. Det ble også fisket fra land med sluk når vannstanden i elva var for lav til harlingfiske.

Dette arbeidet ble avsluttet i 2017. Miljødirektoratet ønsker en omlegging av det utsettingsregimet som hadde eksistert i elva i mange tiår, så fra 2019 skal regulanten sørge for at laksen i elva blir hjulpet med andre metoder en fiskeutsettinger. I Nidelva ble det i 2020 lagt ut over 400 tonn gytesubstrat på 4 utvalgte steder i elva som en kompensasjon for tapt produksjonsareal, dette arbeide skal evalueres etter en 5 års periode.