TOFA har mange oppsynsmenn i arbeid. Med et stort geografisk område og mange vann og vassdrag å passe på, er det viktig med et synlig oppsynskorps. Som oppsynsmann hos TOFA skal man fungere som et opplysningsverktøy for sportsfiske i regionen. Det vil si at kontroll av fiskekort bare er en liten del av arbeidet som en oppsynsmann skal utføre. Sjansen for å bli kontrollerte er prosentvis små, men den opplevde risikoen for det samme er relativt høy. Det er da skapt en usikkerhet, som igjen har en preventiv effekt på antall overtredelser. Det å opplyse og informere om fiske og fiskemuligheter er kanskje vel så viktig som og ”ta” flest mulige tjuvfiskere! Dersom vi forutsetter at mange av overtredelsene skjer ved uaktsomhet, det vil si på grunn av mangel på kunnskap om gjeldende regelverk, er det bare informasjon som kan begrense dem.

TOFAs oppsynsmenn skal alltid ha oppsynskortet godt synlig, og presentere seg som oppsynsmann når han/hunn tar kontakt med publikum.

TOFAs oppsynsmenn har taushetsplikt om det de får kjennskap til gjennom sin tjeneste. Brudd på denne kan i følge straffelovens § 121 gi (bøter eller fengsel inn til seks måneder).

I Lakseførende del av Nidelva er oppsynet vesentlig styrket de siste årene, og noen områder blir underlagt spesiell oppmerksomhet. Dette gjeller spesielt fredning sonene i Leirfossen og i utløpet av elva. Her er det fiskeforbud hele året og alle brudd på denne forskriften blir politianmeldt.

På Jonsvatnet er det i tillegg til fiskeregler også en egen drikkevannsforskrift. Kommunen har to oppsynsmenn med politimyndighet ansatt for å følge opp drikkevannsforskriften, disse kan også følge opp våre lokale fiskeregler. Se den lokale drikkevannsforskriften her.  TOFA egen oppsynsbåt med dispensasjon for bruk av motor til kontroll av fiskeregler og Grunneieres rett til fiske med fast redskap. TOFA har også et godt samarbeid med Jonsvannet Grunneierlag om oppsynet på Jonsvatnet.

TOFA har flere sanksjonsmuligheter for brudd på fiskeregler og kvotebrudd. Det vil i løpet av 2022 bli utarbeidet en gebyrlist for overtredelser av fiskereglene. Brudd på offentlige lover og forskrifter blir politianmeldt.

Har du tips om ulovlig fiske eller andre ulovligheter som foregår på våre områder ønsker vi svert gjerne tips. Kontakt oss på e-post tofa@tofa.org eller på telefon 95230510 vis det er pågående ulovligheter en ønsker og rapportere.


Gebyrliste

Brudd på fiskereglene samt medvirkning til brudd på fiskereglene er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Personer som blir tatt for kvotebrudd i laksefiske blir bortvist inneværende og neste sesong (2 år). Personer som har utvist uakseptabel adferd kan også bli utestengt. Uakseptabel adferd kan være og ikke imøtekomme oppsynets pålegg, opptre truende eller sjenerende for andre fiskere og grunneiere. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides. Verneting for tvistesaker er Trondheim forliksråd og/eller Sør-Trøndelag Tingrett.

Hvis gebyr ikke vedtas, vil man automatisk bli utestengt og politianmeldt.

 

Innlandsfiske:

  • Manglende Fiskekort: 1000,-
  • Brudd på fiskeregler: 1000,-
  • Brudd på kvotebestemmelser: 3000.-
  • Ved grove brudd utestengelse og politianmeldelse.

Laksefiske:

  • Manglende fiskekort: 4000,-
  • Brudd på fiskeregler 4000,-
  • Brudd på kvotebestemmelser: 8000.-
  • Brudd på sjøørretfredningen: 8000.- + Utestengelse 2 år.
  • Ved grove brudd utestengelse og politianmeldelse.