Vedtekter for Trondheim Omland Fiskeadministrasjon
Vedtatt på årsmøte den 4.mai 1996
Redaksjonelt endret på årsmøte 6.mai 1987
Endringer vedtatt på årsmøte den 28. mai 2009
Endringer vedtatt på årsmøte 25. april 2013
Endringer vedtatt på årsmøte 29. april 2014
Endringer vedtatt på årsmøtet 29. april 2015, med virkning fra 29.april 2016
Revidert i forhold til fylkessammenslåing til Trøndelag med virkning f.o.m 2018
Endringer vedtatt på årsmøte 27. april 2023

Formål § I

1.1 Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) er en ideell organisasjon uten økonomiske formål, med friluftsliv og sportsfiske som arbeidsområde.
1.2 TOFA er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. TOFA er en frittstående organisasjon uten binding til andre organisasjoner.
1.3 TOFA skal gjennom sitt arbeid legge vekt på at vassdragene forvaltes på en bærekraftig måte. Innenfor denne rammen kan fiskeressursene utnyttes ved høsting.
1.4 TOFA skal arbeide for å ivareta allmennhetens adgang til utøvelse av sportsfiske til akseptable priser. Tilbud til barn, ungdom og familier skal prioriteres.
1.5 TOFA skal gjennom opplysningsvirksomhet arbeide for at biotopforbedrende tiltak og kultiveringsarbeid skjer i henhold til lover, forskrifter og vitenskapelige prinsipper.
1.6 TOFA skal gjennom sitt arbeid skape respekt for lovgivningen som vedrører friluftsliv, naturvern og sportsfiske.
1.7 TOFAs geografiske arbeidsområde er fortrinnsvis i Trondheimsregionen og virkeområdene til TOFAs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Medlemskap § 2

Som medlemmer av TOFA kan følgende opptas:

2.1 Statsforvalteren i Trøndelag
2.2 Trøndelag fylkeskommune
2.3 Kommuner i Trøndelag
2.4 Hovedsamarbeidspartnere
2.5 Norges Jeger- og Fiskerforbund med organisasjonens fylkeslag og foreninger i Trøndelag
2.6 Elveeierlag i Trøndelag
2.7 Grunneierlag i Trøndelag
2.8 Fjellstyrer i Trøndelag
2.9 Andre organisasjoner og lag med sammenfallende interesser, mål og oppgaver.
2.10 Medlemskap erverves ved å betale den av årsmøtets vedtatte kontingent innen forfall eller ved tilskudd større enn kontingenten.
2.11 TOFA mottar ikke personlige medlemmer, men kan opprette arbeidslag og støttegrupper for forskjellige prosjekter.
2.12 Søknader om medlemskap styrebehandles.

Kontingent § 3

3.1 TOFAs medlemmer betaler en kontingent som fastsettes årlig av årsmøtet etter forslag fra styret.
3.2 Kontingenten forfaller til betaling 1. april hvert år.
3.3 Medlemmer som stiller rettigheter til disposisjon, deltar aktivt i dugnadsarbeid og lignende fritas for kontingentbetaling.
3.4 Medlemmer omfattet av §2.1, §2.2 og§2.3 fritas for kontingentbetaling.

Styret § 4

Styret leder TOFAs arbeid og forvalter organisasjonens anliggende. Styret ansetter daglig leder, og utarbeider instruks for stillingen.
Sammensetning, valg og funksjonstid:

4.1 Styret skal ha 7 medlemmer og 2 valgte varamedlemmer.
4.2 Styrets leder, nestleder og 5 styremedlemmer, i tillegg til 2 varamedlemmer velges av årsmøtet.
4.3 1 medlem med personlig varamedlem utpekes av Trøndelag fylkeskommune.
4.4 1 medlem med personlig varamedlem utpekes av Trondheim kommune.
4.5 Styrets leder, nestleder og styremedlemmene velges for 2 år.
4.9 Styret treffer beslutninger om opptak av lån, og disponering av fast eiendom.4.10 Styret skal engasjere seg i og gi faglige råd til administrasjonen vedrørende TOFAs arbeid i henhold til § 1.
Innkalling og beslutningsdyktighet
4.11 Styreleder innkaller styret når han finner det nødvendig eller etter anmodning av minst 3 av styrets faste medlemmer.
4.12 Styrets varamedlemmer skal innkalles til styremøtene, ved fult oppmøte har ikke vara stemmerett.
4 13 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.
4.14 Styret avgjør sakene ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme saken.

Daglig leder § 5

5.1 Daglig leder forestår TOFAs daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Andre ansatte er underlagt daglig leder.
5.2 Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter TOFAs forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
5.3 Daglig leder representerer TOFA utad i anliggender som faller innenfor hans/hennes myndighet.
5.4 Daglig leder tiltrer TOFAs styre uten stemmerett. og er møtereferent.

Signaturrett og prokura § 6

Styreleder og daglig leder har signaturrett og prokura alene og hver for seg.

Årsmøtet § 7

Årsmøtet er TOFAs høyeste myndighet.
Sammensetning.
Representanter til årsmøtet utpekes etter følgende regler:

7.1 Trondheim kommune 5 representanter.
7.2 Fylkeskommuner, fylkesmennene og andre kommuner 1 representant hver.
Jeger- og fiskerforeninger: tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 2 representanter for de første 100 medlemmer og ytterligere 1 representant for hver påbegynt 100, dog ikke over 10 representanter for noen forening.
7.3 NJFFs fylkeslag i Nord- og Sør-Trøndelag 2 representanter hver.
7.4 Medlemmer blant elveeierlag, grunneierlag og fjellstyrer 4 representanter hver.
7.5 Øvrige medlemmer 1 representant hver.
Oppgaver
Årsmøtet skal:
7.6 Behandle styrets årsberetning.
7.7 Godkjenne revidert regnskap.
7.8 Vedta budsjett.
7.9 Behandle andre saker, som etter vedtektene hører under årsmøtet.
Valg
Årsmøtet skal foreta følgende valg:
7.10 Årsmøtets ordfører for 1 år.
7.11 Styrets leder, nestleder,5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges for 2 år og velges på følgende måte: Oddetallsår: Leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem, Partallsår: Nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.  Styrets medlemmer med 2 varamedlemmer, leder og nestleder. Styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Leder og nestleder for 1 år.
7.12 Representanter til å underskrive årsmøtets protokoll.
7.13 Valgkomite på 3 medlemmer til forberedelse av neste års valg. Funksjonstid i valgkomiteen er 3 år.
7.14 Valg av to personer og en vara som skal revidere regnskapet. Alle velges for to år.
Innkalling og beslutningsdyktighet
7.15 Årsmøtet holdes fortrinnsvis i april.
7.16 Innkalling skjer ved forhåndsmelding som sendes med minimum 1 måneds varsel til TOFAs medlemmer per post og/eller e-post med lesebekreftelse. Forhåndsmeldingen vedlegges foreløpig saksliste.
7.17 Endelig innkalling skjer med minst 2 ukers varsel og vedlegges endelig saksliste, sakspapirer og valgkomiteens innstilling.
7 18 Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minst 1 mnd varsel når styret eller minst 3 medlemmer forlanger det.
7.19 Årsmøtet er beslutningsdyktig i behandling av årsberetning, regnskap og budsjett uansett oppmøte. For å være beslutningsdyktig i valg av styre og andre saker, kreves minimum 15 % representasjon av medlemsorganisasjonene. Eksisterende styre blir sittende hvis ikke årsmøtet er beslutningsdyktig til å velge nytt styre. For å kunne endre vedtekter, kreves minimum 30 % representasjon av medlemsorganisasjonene.
7.20 Årsmøtet avgjør saker med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør ordførerens stemme saken.
7.21 Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt
7.22 Styret har stemmerett i alle saker unntatt i behandlingen av årsberetning og regnskap.
7.23 Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må foreligge for styret senest 3 uker i forveien.
Vedtektsendring
7.24 Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede representanter. Minimum 30 % av medlemsorganisasjonene må være representert.
Protokoll
7.25 Det skal føres forslag og vedtaksprotokoll fra forhandlingene i årsmøtet

Oppløsning § 8

8.1 Beslutning om oppløsning av TOFA treffes på ordinært årsmøte.
8.2 Forslag om oppløsning med begrunnelse må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Det kreves da også 2/3 flertall for oppløsning.
8.3 Etter at oppløsning er besluttet, treffer møtet med simpelt flertall avgjørelse om disponering av TOFAs eiendeler og midler