Elvemusling (Margaritifera margaritifera)

Elvemusling, også kalt elveperlemusling, er en ferskvannsmusling som finnes i næringsfattig og rennende vann med grus- og sandbunn. Elvemuslingen er en norsk ansvarsart, da mer enn en fjerdedel av elvemuslingene i Europa lever her. En voksen elvemusling kan filtrere opp mot 50 liter vann i døgnet. På den måten er elvemuslingen med på å rense og klarne vannet. Dette har stor betydning for økosystemet som helhet, og kan bidra til å opprettholde store fiskebestander i vassdraget.

Elvemuslingen lever i en tidlig periode av livet som larve på gjellene av laks eller ørret.
Etter en periode på (10-11 måneder) vil den vesle muslingen slippe seg ned på bunnen av elva eller bekken, der den graver seg ned.
I 5-8 år ligger muslingen nedgravd, før den begynner å komme til syne i grusen. Muslingen vil deretter leve resten av livet delvis nedgravd i bunnen.

Elvemuslingene blir kjønnsmodne når de er mellom 12 og 15 år gamle. De formerer seg ved at hannene sprøyter spermier ut i vannet. Spermiene følger vannstrømmen og når etter hvert fram til hunnenes gjeller hvor eggene blir befruktet.
Larvene, kalt glochidielarver, klekkes etter fem til sju uker, og det er ikke få larver som nå skal ut på vandring. Hele tre til fire millioner slippes fri fra hunnmuslingene. Larvene må i løpet av et par dager finne seg en vertsfisk, ellers vil de ikke overleve.
En elvemuslinghunn kan i løpet av livet bli 150 år gammel og produsere opptil 200 millioner muslinglarver.

Siden elvemuslingen er avhengig av ørret eller laks for å utvikle seg, vil faktorer som fører til at disse fiskene forsvinner fra et vassdrag også føre til at elvemuslingen forsvinner. Forsuring av vassdrag, forurensning (inkludert overgjødsling fra landbruk og avrenning fra hogstflater), vassdragsregulering, kanalisering av vassdrag, og fjerning av vegetasjon fra vassdragene, påvirker elvemuslingen negativt.

Elvemusling i Nidelva

Nidelva i Trondheim har tidligere ikke hatt bekreftet bestand av elvemusling. Det har opp gjennom tidene vært antatt at det kan være en bestand av elvemusling i Nidelva, men uvisst hvor, og opplysningene er ikke verifisert ved konkrete funn utover følgende: Ved gytefisktelling høsten 2012 ble det observert en antatt elvemusling i Leirfosshølen. Denne ble ikke gjenfunnet (TOFA). Et muslingskall ble funnet ovenfor Kroppan bro i 1998 og innlevert NTNU-Vitenskapsmuseet (Jarl Koksvik pers. medd. i Larsen, B.M., 2007). I «Elvemusling i Trondheim Kommune. Statusrapport 2005-2007», skriver Bjørn Mejdell Larsen (2007) om sannsynligheten for funn av elvemusling i Nidelva. Der vektlegges kraftverkenes hyppige og raske variasjoner i vannføring som en årsak til at en eventuell bestand av elvemusling vil ligge i de dypere delene av vassdraget. Forekomsten av elvemusling i Nidelva ble ansett som usikker (Larsen, 2007, s.21). Ifølge Larsen (2007 s.35) var det kun Hammerbekken ved Jonsvatnet som med sikkerhet hadde en elvemuslingbestand i Trondheim Kommune. Det ble kun funnet noen få, eldre individer, og elvemusling ble ansett som en art som kunne forsvinne helt fra Trondheim kommune. Larsen avslutter sin rapport med å si at man ikke må gi slipp på muligheten for å finne elvemusling i Nidelva og Leirelva.

Etter at levende musling tilfeldig ble påvist av Kay Arne Olsen (TOFA) den 25.07.2019 ved fridykking i forbindelse med opprensking av gammelt fiskeutstyr på elvebunnen, ble dette umiddelbart meddelt Fylkesmannen i Trøndelag og NINA, samt Miljødirektoratet per tel/epost. Det ble samtidig utarbeidet en søknad (av TOFA) om tilskuddsmidler fra miljømyndighetene til å gjennomføre en grovkartlegging på strekningen Nedre Leirfoss til Nydalsdammen.

Nye funn i Nidelva

Etter at den første muslingen ble funnet på Kroppan (2019) ble det gjort søk med fridykker både på Kroppan og på Leirfossen. På utløp Leirfosshølen ble det funnet 1 musling og på Kroppan (mellombrekket) ble det funnet 7. Det neste området som ble undersøkt var Svea/Renna. Her ble det søkt med fridykker og landmann. Det ble funnet 11 muslinger på Svea/Renna, fordelt på begge sider av elva. Det ble også funnet én musling på valdet Tilset. I 2020 hadde det blitt observert flere muslinger ved fridykking, disse områdene ble oppsøkt på nytt for å gjøre lengdemålinger av muslingene. Det ble begynt på Leirfossen ved Okstad. Her ble det funnet 18 muslinger. Neste område som det ble gjort målinger på, var ved Trekanten/Berghølen, her ble det funnet og målt 8 muslinger. Det siste område hvor det ble gjort målinger var ved Nydalen, her ble det funnet og målt 12 muslinger.

Totaloversikt

Det ble totalt funnet 24 muslinger, hvorav 21 ble lengdemålt i 2019. – I 2020 ble det totalt funnet 38 muslinger, hvorav alle ble målt – Gjennomsnittslengden var 54,55mm med et standardavvik på 8,42mm i 2019. – I 2020 var gjennomsnittslengden 51,93 med et standardavvik på 10,29 – Største muslingen som ble funnet var 73,2 (2019) – Minste muslingen som ble målt var 29,4 (2020). Alle muslingene som er funnet i Nidelva til nå er «unge» muslinger, med en antatt alder på mellom 20 og 40 år.