TOFA administrerer og selger fiskekort i 64 forskjellige vann pluss innlandsfiske i deler av Nidelva. 28 vann i Bymarka og Leinstrandmarka, 9 vann i Malvik marka og 26 vann i Jonsvannsområdet. Fiskekort fås kjøpt på Inatur og på utvalgte utsalgsteder.

Bymarka er byens nære utfartsområde. I Bymarka og Leinstrandmarka ligger en rekke fine vatn og tjern med til dels god fiskebestand, og en del av fiskemulighetene ligger helt inntil veier og bebyggelse med lett adkomst. Dette er gode områder for barn og kan gi familien en felles naturopplevelse kombinert med sportsfiske. Andre vann og tjern ligger i skogsområder som du når ved en skogsvandring på en time eller to. Ørret er den mest vanlige arten, men det finnes røye og karuss i noen av vannene. Ferskvannskreps er også å finne i Bymarka, men den er fredet mot fangst. Noen vann/tjern er forbeholdt salamander/biologisk mangfold og skal ikke ha fisk (skilt er satt opp her). Vannene på Byåsen (Kyvatnet, Haukvatnet og Lianvatnet), Ilavassdraget (Kobberdammen, Theisendammen og Baklidammen) og Sølvskakkeltjønna ble høsten 2016 behandlet med rotenon for å fjerne arten mort (Rutilus rutilus). Vannene er nå reetablert med ørret, med unntak av Sølvskakkeltjønna som skal holdes fiskefri og forbeholdes salamander/biologisk mangfold.

TOFA administrerer de kommunale fiskerettigheter og har samarbeidsavtale med Jonsvatnet Grunneierlag. Videre er alle fiskevatn i Haukås statsallmenning med i dette fiskekortområdet. Jonsvatnet er det sentrale vatnet i dette fiskekortområdet, som byr på sportsfiske i 28 vann og tjern. Vikerauntjønna (nr. 28) og Lomtjønna (nr. 10) skal holdes fiskefrie og forbeholdes salamander/biologisk mangfold.»

Ørret, røye og gjedde har vært de tradisjonelle fiskeartene i området. Gjennom Bratsberg tunnelen har Mysis relicta kommet fra Selbusjøen og inn i Jonsvatnet, hvor dette krepsdyret har etablert en fast bestand. Trepigget stingsild er meget utbredt i mange av vannene på våre områder.