Morten i Vikerauntjønna                         

 Bakgrunn

Høsten 2013 påviste TOFA mort i Vikerauntjønna i Trondheim kommune etter tips fra publikum. Avstanden fra Vikerauntjønna til Jonsvatnet, Trondheim og Malvik kommuners drikkevannskilde, er 250 meter, og faren for videre spredning av mort til drikkevannskilden ble ansett som akutt. Veterinærinstituttet fikk i oppdrag fra Trondheim kommune om å gjennomføre rotenonbehandling av Vikerauntjønna for å hindre spredning av mort til Jonsvatnet.

Gjennomføring av behandling

Behandlingen ble gjennomført i september 2014. Dosering foregikk i tidsrommet 10‐17. Det ble brukt totalt 293 liter CFT‐Legumin (CFT‐L, blandingen som inneholder rotenon), hvor 280 liter ble brukt i tjernet og 13 liter i omliggende dammer, bekker og utløpsområde. Behandlingskonsentrasjonen var satt til 1,5 ppm CFT‐L. Temperatur i tjernet var 12 °C. Det var et temperatursprangsjikt fra ca. 7‐9 meter, hvor bunntemperaturen falt til 6,2 °C. Det ble brukt båt og pumpe i tjernet, ryggpumpe og aluminiumspram i utløpsområdet, og ellers hagekanner i bekker innløpsbekker, dammer og kummer. Behandlingen startet med at 60 liter CFT‐L ble fordelt ved omtrent 10 meters dybde ved hjelp av en nedsenket spyleslange. 60 liter utgjør volumandelen CFT‐L i sjiktet 7‐17 meter. Deretter ble 220 liter dosert i overflata. Båten ble kjørt mange runder rundt tjernet for å oppnå god fordeling. Vannstrålen fra spyleslange ble spylt ned under vannoverflaten. Flere steder var det vanskelig å kjøre nært nok bredden på grunn av vegetasjon og grunne partier i tjernet. Ved å løfte spyleslange får man en rekkevidde på doseringen på omtrent 20 meter, men noen steder ble også det utilstrekkelig. Løsningen var at mannskapet gikk langs land med spyleslangen, mens de dro båt og pumpe etter seg med tau. Innløpsbekkene ble dosert to ganger i løpet av behandlingsperioden. Utløpsområdet var også krevende med tett vegetasjon og løs bunn, her ble området dosert fra aluminiumspram med pumpe. Ryggpumpe ble brukt i dam-områdene i utløpsbekken for å få god dosering av vannvolumet. Utløpsbekken ble behandlet frem til innløp i røret. Bekken ble også kontrollert ned til oppgangshinder for å se om det kunne stå dammer i det opprinnelige bekkeleiet.

Innsamling død fisk

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) samlet inn død fisk på oppdrag fra kommunen. Vi samlet inn fisk på behandlingsdagen og dagen etter. Det ble samlet inn 126,4 kg mort og gjedde. Det var fortsatt død fisk på bunnen, i sivområder og i vegetasjon, som var svært vanskelig å renske opp med håv, men dette ble ansett som lite sjenerende for turgåere. TOFA sjekket området for død fisk to ganger i påfølgende uke. Det kom ingen meldinger inn fra publikum om død fisk. NTNU fikk etter forespørsel anledning til å plukke fisk til sine artssamlinger til undervisningsformål, ellers ble all fisk levert til destruksjon ved Veterinærinstituttet i Trondheim.

Vannprøvetaking og omrøring

I samråd med kommunen ble det gjennomført tilsetting av luft i tjernet for å skape sirkulasjon i vannmassene med det formål å utjevne rotenonkonsentrasjonen i perioden etter behandling, og øke takten i rotenonnedbrytingen etterpå. Dette var basert på erfaringer fra en tidligere behandling i Midtidammen, hvor rotenonkonsentrasjonen holdt seg høyere nær bunnen selv etter flere måneder. Omrøring startet mandag 29. september. Omrøringen ble gjort ved at et aggregat plassert på en flåte pumpet luft gjennom slanger ned mot bunnen. Aggregatet var i drift på hverdager mellom 08:30 og 15:00 frem til 24. oktober. Vannprøver for dokumentasjon av innblanding og nedbryting ble innhentet fra og med behandlingsdagen og med jevne intervall frem til at rotenonet var nedbrutt. På behandlingsdagen ble vannprøver tatt fra de to innløpsbekkene, og fra fire punkter i tjernet fordelt i hver himmelretning. Alle disse viste tilfredsstillende konsentrasjoner. Det ble også tatt vannprøver i vertikalen der tjernet er dypest, fra 0 m, 5 m, 10 m og 12. Disse fire prøveuttakene, sammen med én prøve fra der bekken går ut av tjernet, ble gjentatt med jevne mellomrom frem til rotenonet var nedbrutt. I vannprøver tatt i januar 2015 kunne rotenon ikke påvises.

Etter ønske fra Trondheim Kommune er vannet i dag fisketomt og brukes som referansevann for insekter.

Det ble tatt skjellprøver fra fem individer av mort fra Vikerauntjønna. De to største fiskene var rundt 36 cm lange og synes å være ca. 8 og 10 år gamle (8+ og 10+). Begge to har vokst relativt sakte de første leveårene, men har ett tydelig vekstomslag ved en alder på ca. 4 år og ved lengder på 9-10 cm, og vokser svært godt de påfølgende år. Dette tyder på at de er satt ut fra ett annet vassdrag med tett morte bestand. I Vikerauntjønna har morten hatt svært god tilgang på næringsdyr i og med at det ikke har vært mort her tidligere. Den største fisken ser ut til å være satt ut i 2007, mens den andre mest sannsynlig er satt ut i 2009. De tre siste fiskene var 12-33 cm lange og var 2-7 år gamle. Disse individene har vokst svært godt i alle leveår, noe som tyder på at de er klekket ut i Vikerauntjønna. Bilde 1. viser mort på 36,5 cm med ett tydelig vekstomslag etter antatt 4 år. Bilde 2. viser mort på 24,5 cm uten noe vekstomslag.