En undersøkelse av sesongvariasjonen i sjøørretens habitatbruk, hvor gammel den er når den vandrer til sjøen første gangen og om den vandrer hvert år

Hensikten med undersøkelsen.

Hensikten med denne undersøkelse er, ved hjelp av elektronisk sporing av individuelle sjøørreter fanget i Nidelva (akustisk telemetri), å kartlegge årstidsvariasjon i vandringen mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Ved å følge enkeltfisker gjennom et helt år vil vi kunne beskrive hvor stor del av tiden sjøørreten oppholder seg i henholdsvis elva, elveosen og fjorden og hvordan dette varierer mellom de ulike årstidene. Spesielt vil vi kunne påvise hvordan viktigheten av elveos og estuarie som habitat for sjøørreten varierer med årstidene. Slik kunnskap vil bidra til å utpeke de største trusselfarene som sjøørreten står overfor og dermed muliggjøre en mer effektiv forvaltningsstrategi.

Les hele artikkelen her: