Valdet Øya Øvre ligger i grensen for påvirkning av flo og fjære. På full flo er elva ganske stilleflytende, mens det er sterk strøm ved fjære sjø. Elvebredden er skogbevokst, men det er mulig og vade langs land ved liten vannføring og fjære sjø.

Motorisert ferdsel og parkering tillates ikke på St. Olavs Hospitals områder. Det er ikke tillatt med privat motorisert ferdsel over Ceciliebrua. TOFA henviser til offentlige parkeringsplasser. Beste adkomst via Ragnhilds gt. på Øya eller Ceciliebrua fra Stavnesiden.

Valdet er lagt inn under vald 10. Tilfredset. Trondheim JFF disponerer dette valdet for TOFA og nærmere informasjon om fiskerkortsalg, se vald 11. Tilfredset.