TOFA, i nært samarbeid med Skandinavisk Naturovervåkning AS og Veternærinstituttet, gjennomførte 8. november 2009 en undersøkelse i Nidelva for å se på mulighetene for å gjennomføre gytefisktellinger etter fiskesesongen i Nidelva. Hensikten med en gytefisktelling er å registrere hvor mye anadrom fisk som er i vassdraget under gytingen. Man kan derfor få en bedre forståelse for hvor mye fisk som er igjen i elva etter fiskesesongen, og som faktisk gjennomfører gytingen. En gytefisktelling gjennomføres ved at personer driver parallelt nedover elva, ikledd våtdrakt/tørrdrakt, og noterer fortløpende antall fisk som blir observert. Fisken blir kategorisert etter kjønn, størrelse og art. Nidelva er en forholdsvis stor elv å gjennomføre en slik undersøkelse i, og det trengs 4 -5 personer for å få gjort arbeidet godt nok. I tillegg til å se hvor mye villaks som er på gyteplassene, kan man også få et visst bilde av hvor mye oppdrettslaks det er i elven.

Tellingen var et pilotprosjekt der selve registreringene av fisk ikke var det viktigste. Det ble selvfølgelig notert antall fisk og gyteaktivitet under undersøkelsen, men disse kan ikke brukes til å si noe om hvor mye gytefisk det har vært i Nidelva 2009. Tilsammen ble det sett 196 laks, hvorav det var 16 smålaks, 82 mellomlaks og 98 storlaks. Det var også en stor overvekt med hannfisk. Det spennende og gledelige var at det var godt om veldig, veldig stor laks, der vi så flere fisk som vi anslo til over 20 kg.

Nidelva er en til dels bred elv, og for at man skal få en god drivtelling i elven trenger man 5 svømmere til undersøkelsen. Det er også viktig at personene som utfører undersøkelsen har god erfaring fra denne typen undersøkelser for at nøyaktigheten skal bli best mulig. Ut fra de erfaringer som er gjort i forbindelse med denne undersøkelsen er forholdene i Nidelva gode for å få en nøyaktig telling av gytefisk i elva, men sikten under vann er en utfordring.