TOFA har i samarbeid med Settefiskanlegget Lundamo og Statkraft eget stamfiskhus og karanteneklekkeri for laks og ørret ved Nedre Leirfoss. Ved Settefiskanlegget Lundamo har vi egen levende genbank hvor vi avler fram stamfisk av Nidelv stamme. Dette er veterinærkontrollert fisk og vi har nå ca. 75 familiegrupper som utgangspunkt for denne stamfisken. Det betyr stor bredde i genmaterialet. Ved Direktoratet for naturforvaltnings genbank for frosset sæd har vi lagt inn sæd fra 92 hannfisk fra Nidelva. Bak vårt genmateriale er det fisk i alle størrelser fra 2 kg og opptil 27 kg. Vi har også prøvd å få med fisk fra både tidlig og sen oppvandring.

Fisken som blir fisket på stamfisket blir overført til vårt stamfiskhus. Her går fisken til den er gytemoden, før den så blir strøket. Selve strykningen av laksen foregår ved at laksen først blir bedøvet, for at vi deretter presser ut rognen av hunnfisken over i kar. Rognen blir deretter oversprøytet med melke fra hanlaks. Den befruktede rognen blir deretter satt over i et karanteneklekkeri i påvente av veterinærgodkjennelser. Fisken som blir benyttet i kultiveringen kontrolleres for om fisken er villfisk, samt for en rekke fiskesykdommer.

Når rognen har vært i karantene i tilstrekkelig tid overføres den til Settefiskanlegget Lundamo`s eller Statkrafts anlegg i Eikesdalen for klekking og oppforing.