Overvåkningsfisket blir gjennomført på hele elvestrengen mellom Nedre Leirfoss og Valøya. Overvåkningsfiske er et av verktøyene vi i Administrasjonen har for å slå fast hvor mye gytefisk vi har i elva etter endt fiskesesong. Et av målene er også å ta ut oppdrettsfisk fra gytefeltene før de får gytt med villaksen. Under fisket blir det tatt skjellprøver og lengdemål på alle laksene vi fanger, samt at vi registrer skader som fisken måtte ha. Skjellprøvene vi tar av gytefisken leveres til Veterinærinstituttet for analyse og registrering i offentlige statistikker. Det fiskes fra båt og fra land under overvåkningsfiske. Vi ønsker å få fisket over alle kjente gytefelt, og arealer nært knyttet opp mot disse. Vi fisker med wobbler og sluk, mottakene på redskapen er innklemt slik at krokene lett løsner når fisken skal gjenutsettes. Det er svært liten dødelighet på laks fanget under overvåkningsfiske.

Det er ofte utfordrende forhold med stor vannføring om høsten i Nidelva. Det blir svært vanskelig og fiske på gytefeltene nedover elva når vannføringen kommer opp i +120 kubikk. Tall fra overvåkningsfiske og gytegropregistreringer blir brukt når administrasjonen skal sette fiskeregler og kvoter for neste sesong.