TOFAs regler vedrørende forhåndstrekking av laksefiske på TOFAs vald i Nidelva

 1. Det foregår et forhåndssalg av de mest attraktive av TOFAs vald i Nidelva. Disse valdene fordeles ved loddtrekning. Valdene dette gjelder er: Leirfosshølen, Stryket, Kroppanhølen, Renna, Trekanten/Berghølen, Nydalsdammen og Valøya. På Leirfosshølen og Kroppanhølen forbeholdes ca. 20 fiskedøgn til fiskearrangement, fiske for bevegelseshemmede og fiske for Statkraft. På de resterende valdene i Nidelva er det åpent fiskekortsalg.
 2. Enkeltpersoner eller lag som ønsker å være med i trekningen av laksefiske i Nidelva på TOFAs vald må fylle ut søknadsskjema for å være med i trekningen. Det er ikke mulig å søke på både lag – fiske og fiske for privatpersoner. Søknadsskjema for både lagsfiske og fiske for privatpersoner legges ut på TOFAs hjemmeside minimum en måned før søknadsfristen går ut.
 3. Trekningen av laksefiske i Nidelva skjer fortrinnsvis medio februar hvert år. Trekningen skjer i regi av TOFAs styre og bevitnes av uhildet person utenfor TOFAs styre. Alle resultater fra trekningen vil være tilgjengelig på TOFAs hjemmeside og lag/personer som har blitt trukket ut vil tilskrives.
 4. Betalingsfrist for fiske i Nidelva er ca. 1. mars.
 5. Et lag kan få tildelt fiske på ett av valdene Trekanten/Berghølen, Nydalsdammen og Valøya, eller fiskedøgn på Leirfossen eller Kroppanhølen. Antall fiskedøgn på Leirfossen eller Kroppanhølen bestemmes av hvor mange som er med i trekningen og hvor mange fiskedøgn hvert lag ønsker seg. Under trekningen av fiske på Leirfossen og Kroppanhølen vil alle lag som er med i trekningen få tildelt 1. fiskedøgn før noen lag får tildelt 2. fiskedøgn. Dette prinsippet følges videre til alle døgn er trukket ut.
 6. Ved å levere inn søknad på fiske i Nidelva forplikter fisker seg til å kjøpe det produktet som man blir trukket ut på.
 7. Fiskeretten er personlig, og ingen form for videresalg eller overdragelse er tillat. Oppdages videresalg eller overdragelse av fiskerett gjelder samme regler som for brudd på fiskeregler. Fiskedøgn på Leirfossen og Kroppan kan videreformidles gjennom TOFA hvis dette lar seg gjøre. Klarer ikke TOFA å skaffe nytt lag må opprinnelig lag beholde dette tilbudet. Ved spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra regel ved godkjenning av TOFA. (Laglister er låste, og bytting av personell kan kun skje ved henvendelse til TOFA tre døgn før fiske starter).
 8. Barn under 16 år kan følge med under fiske utenom lagliste, men barna må da fiske på fiskeretten til den personen de er med. Det betyr at barn kan følge med, men må da fiske istedenfor den personen de er i følge med. Barn fisker på fiskekvoten til den personen de er i følge med såfremt de ikke er med på laglisten, og når denne kvoten er fylt må fisket avsluttes for både fisker med gyldig fiskekort og barn.
 9. Alle personer som har tilgang til og benytter seg av laksefiske i Nidelva utenom TOFAs vald får ikke delta i trekningen av laksefiske på TOFAs vald i Nidelva. Dette for å gi så mange som mulig tilgang til laksefiske i Nidelva.
 10. Brudd på fiskeregler eller brudd på regler i forhold til tildeling av fiske fører til inndragelse av fiskekort vederlagsfritt og personen som har utført regelbruddet nektes deltagelse i neste års forhåndstrekning av laksefiske på TOFAs vald.
 11. Ønsker personer å være tilstede under trekningen av laksefiske i Nidelva må dette meldes TOFA skriftlig innen 14. dager før trekningen finner sted. På grunn av plassmangel er det maksimalt 10 personer som har mulighet til å være med på trekningen.
 12. TOFA påtar seg ikke ansvar for endringer i fiskeregler eller fisketid som skyldes myndighetspålagte reguleringer. Fiskeren bærer selv risiko for innskrenkning eller bortfall av forhåndsbetalt fiske, og har ikke krav på refusjon eller erstatning fra TOFA.

Gjennomføringen av selve trekningen

TOFAs trekning av laksefiske gjennomføres elektronisk av TOFAs styre. Trekningen gjennomføres i 3 steg, først trekning A, deretter B og til sist trekning C.

Trekning A

 • Trekanten/Berghølen: 4 lag a 5/6 personer trekkes ut.
 • Nydalsdammen: 3 lag a 5/6 personer trekkes ut.
 • Valøya: 4 lag a 5/6 personer trekkes ut.
 • Disse valdene trekkes først. Alle lag som ønsker å være med i trekningen av ett eller flere av disse tilbudene er med i denne trekningen. Utfylling på skjema for lag.
 • Rekkefølgen på trekningen av disse valdene trekkes først – deretter trekkes lagene ut.
 • Hvis ett lag blir trukket ut forplikter laget seg i å kjøpe tilbudet.
 • Utskifting av mannskap er ikke tillatt.
 • Når ett lag er trukket ut, er ikke laget lenger med i trekningen. Lag som ikke blir trukket ut kan om ønskelig være med i Trekning B hvis laget har krysset av for dette på søknadsskjema.

Trekning B

 • Leirfossen: 36 ledige fiskedøgn det trekkes om.
 • Kroppanhølen: 39 ledige døgn det trekkes om.
 • Alle lag/grupper av fiskere som ønsker å være med i trekningen av ett eller flere av disse tilbudene er med i denne trekningen. Utfylling på skjema for lag.
 • Hvis ett lag blir trukket ut forplikter laget seg i å kjøpe det/de fiskedøgnene man blir trukket ut på. Utskifting av mannskap i ettertid av trekningen er ikke tillat.
 • Trekningen foregår slik at alle lag som har søkt på døgn på disse valdene vil få tildelt ett døgn før noen lag får to døgn. Dette forutsetter at man har krysset av tilstrekkelig antall døgn på søknadsskjemaet.

Trekning C

 • Stryket: 18 sesongkort trekkes ut. 3 grupper med fiskere som fisker hvert 3. døgn. En fiskegruppe er forbeholdt fluefiske så lenge det er nok fiskere til og fylle laget.
 • Renna: 12 sesongkort trekkes ut. 2 grupper med fiskere som fisker hvert 4. døgn.
 • For å være med i denne trekningen må man søke på eget søknadsskjema for privatpersoner, og man kan ikke være med på søknader om lagfiske.
 • Trekningen overværes av uhildet person. Resultatene fra trekningen synliggjøres gjennom TOFAs hjemmeside, og uttrekte lag/personer tilskrives.