Fjerning av betongrenna i Leirelva

Endelig skal betongrenna ved Leirelvas utløp i Nidelva rives. Denne betongklumpen har stått som en skamplett på hva som kan skje vis man ikke er nøye i planleggingen av konstruksjoner i vannveier der det er vandrende fisk. Denne betongrenna har kun sluppet sjøørret igjennom på «visse» vannstander, nå skal endelig sjøørreten kunne vandre opp i Leirelva når den selv måtte ønske.
Statens vegvesen (SVV) er byggherre for prosjektet Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger i Trondheim kommune. Som en del av prosjektet skal det etableres nytt vegnett, blant annet ved Leirelvas utløp til Nidelva. Blant annet skal det bygges nye bruer over Leirelva. I forbindelse med arbeid i området, skal SVV i samarbeid med Miljøenheten i Trondheim kommune i august/september 2022 gjøre tiltak i Leirelva for å bedre oppvandringsforholdene for fisk og reetablere et mer naturlig elveløp. Det ligger en gammel betongrenne i elva som vanskeliggjør oppvandringen for laks og sjøørret, og denne renna skal nå fjernes. I tillegg skal elva utvides der renna fjernes, slik at elva får tilbake en naturlig bredde, og det skal legges ut gytegrus. Arbeidet finansieres av Miljøenheten i Trondheim kommune. Med disse tiltakene legges forholdene til rette for mer laks og sjøørret i Leirelva.
Foto: Hanne Hegseth SVV