Innkalling årsmøte TOFA 2024

Innkalling til årsmøte i TOFAs representantskap 2024

Årsmøte i TOFAs representantskap blir holdt i TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate 23c, den 23.04.2023. Tidspunkt for årsmøtet vil være kl. 19.00.

Det vil serveres pizza og drikke.

Dagsorden
Sak 1 Åpning og presentasjon

Ordstyrer: Ole Johan Gunnersen

Sak 2 Valg av referent

Sak 3 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4 Beretning 2023

Sak 5 Regnskap 2023
Resultatregnskap og balanse.
Revisjonsrapporten.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent i henhold til vedtektenes §7.9,

Sak 7 Budsjett 2024

Sak 8 Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag

Sak 9 Valg på tillitsmenn i henhold til §6
Styremedlemmer velges for 2 år.
Leder i styret for ett år.
Nestleder i styret for ett år.
To varamedlemmer til styret for ett år.
Ordfører i representantskapet for ett år.
Valgkomite på 3 medlemmer til forberedelse av neste års valg.
Valg av to personer og en vara som skal revidere regnskapet. Alle velges for to år.

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA