02. Børsaberga

Beskrivelse av område:

I Børsabergan er det alltid fisk og få. I mai mnd. er det mye stor lyr her, opp mot 10kilo er ikke uvanlig! Fiske med gummijigger/shad samt de vanlige slukene som møresild og stingsild er ofte et godt alternativ, men også fluefiske med store fargerike fluer kan gi meget fine fangster av lyr. Lyren er en rovfisk som jakter i skumringen og gir en meget heftig fight. Utpå sommeren er det også mye sei og makrell som samles inne i buktene i Børsabergan. Bunnen her er ofte meget steinete, så ha med mye krok og bly hvis du skal prøve deg på bunnmeite.


Fiske etter anadrom laksefisk i sjøen

Spesifikke regler for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen (herunder sjøørret)

Ved fiske etter sjøørret (og laks) i sjøen må man ta hensyn til ytterligere regler og fredningstider. TOFA gjør oppmerksom på at sjøørretbestanden i Trondheimsfjorden er sterkt truet, og anmoder fiskerne om å vise ansvar. TOFA oppfordrer fiskerne til å gjenutsette all sjøørret fanget i indre deler (fra Orkanger-innløpet og innover) av Trondheimsfjorden året rundt; -uavhengig av minstemål og fredningstider.

TOFA presenterer her relevante fiskeregler for Sør-Trøndelag. Bruk linkene til de aktuelle lover/forskrifter om du ønsker utfyllende informasjon.

Minstemål:

Gjeldende minstemål for laks og sjøørret er 35 cm.

Lovdata

Fredningstid:

Laks og sjøørret fredet i sjøen mellom 1. mars og 31. mai i hele Trøndelag.

Lovdata

Fredning av munningsområdet av vassdrag:

Det er generelt forbud mot å fiske nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.

Lovdata

Nidelva:

Området innenfor en rett linje trukket fra nordre punkt av Pir 1 (UTM 701 358) over til vestre punkt av Ladehammeren (UTM 709 360). Området er for øvrig begrenset utad av de ytre kaianleggene på Brattøra og Skansen.
(Forskriften er under revisjon vinteren 2014), og vi vil komme tilbake med oppdatert forskrift og kart.)

Forskrift for fredningsområdet til andre lakseelver i Sør-Trøndelag finner dere her.


Fiskeregler saltvann

Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse. Det frie fisket gjelder i utgangspunktet også fiske med faststående redskap. Et unntak fra fritt fiske er fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye. Her har grunneier enerett på, og i umiddelbar nærhet av, egen grunn.

Det finnes et omfattende regelverk for fisket i saltvann. Regelverket omhandler både lovlig redskap, merkingsplikt og fisketider. For fiske med stang eller andre håndredskaper er det relativt få restriksjoner.

Det kom i 2021 nye regler for laksefiske i Trøndelag. 

Minstemål på fisk i saltvann

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Norske statsborgere har rett til å fiske innenfor fiskerigrensen:

Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på tolv nautiske mil. Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

I henhold til regelverket kan norske fritidsfiskere bare drive fiske med følgende redskaper:

 • Håndsnøre, fiskestang og en maskindrevet juksa eller dorg
 • Garn med samlet lengde på inntil 210 meter
 • Liner med opptil 300 angler
 • Inntil 20 teiner eller ruser

Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere ombord i ett fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person. Det er ikke tillatt for fritidsfiskere å fiske med trål, snurrevad eller not.

Stang eller håndsnøre:

Fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye er fredet mellom 1. mars og 31. mai i Trøndelag.  Det ikke er tillatt å fiske i vassdrag, og du må du minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø (eller fra elveutløpet, dersom grensen mellom elv og sjø ikke er fastsatt).

Vær oppmerksom på at fylkesmannen kan ha utvidet området og tidsrommet for fiskeforbudet i Forskrift om fredningssoner ved utløp av vassdrag.

I tillegg til de agntypene som er tillatt i ferskvann, er det også tillatt med annet organisk agn i sjøen. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang eller håndsnøre.

Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to redskaper (stang eller håndsnøre) per båt. Det er kun tillatt med ett agn pr. stang eller håndsnøre.

Fiske med faststående redskaper:

Ved fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret og sjørøye, må du huske at:

 • Det gjelder ulike fisketider for fiske med de enkelte redskapene.
 • Fiske med faststående redskaper er knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til fiske på egen grunn og på nærmest tilstøtende grunn.
 • Du må registrere deg hos vedkommende fylkesmann før du starter fisket.
 • Å være oppmerksom på at fylkesmannen kan ha fastsatt en frist for registrering.
 • Fiske etter rømt oppdrettsfisk om høsten er tillatt i store deler av landet. Fisketider for dette fisket fremgår av forskrift om fisketider i sjøen.

Fiske med garn:

Ved fiske i sjøen med garn (vanlig settegarn, flytegarn, osv.), må du huske:

 • At det er forbudt å fiske etter villaks, sjøaure eller sjørøye.
 • At du plikter å sette redskapen slik at du ikke får laks, sjøørret eller sjørøye.
 • Å merke redskap med navn og adresse.
 • Å senke ned garn i perioden 1. mars til 30. september, slik at hele fangstdelen står minst tre meter under havoverflaten til enhver tid (gjelder garn med Maskestørrelser 32 millimeter eller
 • større). Vær oppmerksom på at fylkesmannen kan gjøre nedsekningspåbudet gjeldende også for maskestørrelser under 32 millimeter.
 • At fiske med kilenot, sitjegarn og krokgarn er knyttet til grunneierretten, og at det gjelder spesielle bestemmelser for fiske med disse redskapstypene.

Minstemål

Bestemmelsene om minstemål gjelder også for fritidsfiske. Makrell som fiskes med krok eller garn og sei til egen husholdning/eget agnforbruk er unntatt reglene for minstemål. Det vil blant annet føre til at barns sportsfiske fra eller ved land i liten grad blir hindret av de nye bestemmelsene. Det er heller ikke minstemål på lange, lyr og steinbit.

Oppdatert liste over minstemålene er å finne på Lovdata.

Småfisk skal slippes ut i sjøen igjen.
Dersom du skulle få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig kan du spise den.


Informasjon sjøfiske rundt trondheim

Det er mange fine plasser for sjøfiske fra land rundt Trondheim. Trondheimsfjorden er kanskje en av verdens mest artsrike kaldhavs fjorder med streke strømmer og stor dyp. Her kan man få nesten alt av arter som svømmer i «kaldt» saltvann. Arter som torsk, sei, lyr og makrell er kanskje de vanligste, men også kveite, steinbit, skater og andre mer «sjeldne» arter, blir jevnlig fanget på stang. For å få arter som lever store deler av sitt liv på bunnen, må man ofte tilpasse sitt fiske etter dette, bytt ut sluken med et glidende takkel, agnet med sild eller makrell, og du vil kanskje være heldig og kroke en fisk eller to som du ikke ser til vanlig! Til mindre flatfisk som flyndrer kan et bunnmeitetakkel med små rekebiter være effektivt.

Se vår sjøfiske guide for beskrivelse av utvalgte fiskeplasser i og rundt Trondheim.


01. Tråsåvika

Beskrivelse av område:

Grønlandsskjæret ved Tråsåvika camping er en fin fiskeplass for familien. Det er ca 4 mils kjøretur fra Trondheim. Det er mulig og parkere ved campingen, men man må spørre om tillatelse først! Det er også mulighet for og leie båt her, så fremt at campingens gjester ikke bruker dem. Orkdalsfjorden er en dyp og strømfull fjord, så her er det mulighet for fiskearter, blant annet ble det tatt en stor breiflabb her for et par år tilbake. Ellers er det stor mulighet for de «vanlige» artene som torsk, sei, lyr og makrell. Lyrfisket i mai/juni kan til tider være meget bra her. Leppefisk som berggylte, bergnebb og blåstål finnes i store mengder i de bratte bergkantene som omkranser Grønlandsskjæret. Disse fargerike «rovfiskene» er meget lett og få på kroken i sommerhalvåret.

Husk flytevest til barna, da det er brådypt og meget sterk strøm her!