Miljødirektoratet stopper laksefiske i 33 norske lakseelver!

Miljødirektoratet stopper laksefiske i 33 norske lakseelver!
Dette skjer fordi de har fått rapporter om svært dårlig innsig av laks hittil i år.
Laksefisket stopper klokken 24 natt til søndag. I første omgang blir elvene stengt på ubestemt tid. Det betyr at det fra søndag 00.01 vil være forbudt og fiske i anadrom strekning av Nidelva.
Nå er det risiko for alvorlig skade på laksebestandene, og vi mener derfor at vi må gjøre tiltak, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.
TOFA vil i løpet av helga ordne plakater som blir hengt opp langs elva, men vi vil nok få problemer med å informere alle før forbudet trer i kraft.
Du kan lese mer her:  https://www.nrk.no/trondelag/miljodirektoratet-stopper-laksefisket-flere-steder-i-norge-1.16935486

 


Liten oppdatering på sesongstarten i Nidelva

Liten oppdatering på sesongstarten i Nidelva. Som sikkert flere av dere har fått med dere har det vært et historisk dårlig innsig av laks til Trondheimsfjorden. I Nidelva har det vært en "normal" start, men ser vi på tallene fra våre naboelver er det liten grunn til optimisme. TOFA vil følge nøye med i ukene fram mot midveisevaluering, og vi har løpende kontakt med gjeldende myndigheter om situasjonen. Vi har forhånds innmeldte tiltak som trer i kraft hvis vi ikke oppnår gytebestandsmålet. Som dere ser av laksebørsen er 3 av de 4 siste "laks" fanget oppdrettsfisk. Det betyr at det mest sannsynlig står en del av disse "fjøsfiskene" i elva. Vi oppfordrer derfor alle Nidelvfiskere å dra i elva når dere har fiske, slik at det er redskap i elva som kan fange disse rømlingene. Vi oppfordrer også til å sette tilbake stor hunnfisk selv om du har flere på kvoten. Vi anbefaler også å følge med her å under nyheter på vår hjemmeside for oppdateringer på fiskeregler/kvoter i ukene som kommer.


Stavsjøen

Stavsjøen.

Stavsjøen ligger omlag seks kilometer fra Hommelvik sentrum, med avkjøring fra E6 på Sveberg. Fra mai måned 2024 administrerer TOFA fiskeretighetene til Stavsjøen Grunneierlag i Malvik. Sjøen ble i 2020 rotenonbehandlet får å fjerne den ulovlige utsatte arten abbor. Fisken i Stavsjøen ble flyttet til Kinnsettjønna under behandlingsarbeidet. I 2021 viste vannprøvene at det ikke lengre var spor av rotenon og fisken kunne flyttes tilbake.Fiskene som ble flyttet tilbake er viktige for oppbyggingen av røye- og ørretbestandene. Av den grunn var det ikke åpnet for fiske i Stavsjøen fra 2021 til 2023. TOFA utførte på oppdrag fra Malvik Kommune et prøvefiske i Stavsjøen høsten 2023, resultatene fra prøvefiske viser en rekrutering av både ørret og røye etter reetableringen. I forbindelse med kultiveringstiltak i vannet er det ønskelig med tilbakemeldinger/rapporter fra fiskerne, samt bilder av fangst tilsendt på e-post. Send bilder i fullformat til tofa@tofa.org.

Kort fås kjøpt på Inatur.


Fiskeregler 2024

Her kommer det info om nye fiskeregler for sesongen 2024, samt rømningen fra Lerøy sitt anlegg på Hitra å hva en skal gjøre hvis en får en av disse "rømlingene" på kroken.
Døgnkvote: To laks hvorav en kan være over 3 kilo, avlives den på 3 kilo først skal fiske avsluttes.
Årskvote: 8 laks totalt, hvorav 4 kan være over 88cm.
Markforbud fra 15. august.
Hunnfiskfredning fra 15. august.
Sjøørreten er totalfredet og skal settes tilbake i elva så skånsomt som mulig. Må en avlive sjøørret, skal TOFA kontaktes umiddelbart på telefon (SMS natt).
Det skal taes skjellprøve av alle avlivede laks! «Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.» Utfylt prøve leveres hos TOFA i Leirfossveien 76.
For at oppdrettsfisk ikke skal telle på kvoten er det er krav om bilde! Hvis det ikke ikke legges ved bilde vil storlaks gå på vanlig kvote, dette er for å eliminere at skjellprøve kommer tilbake som villfisk etter at evt storlakskvote er fylt for sesongen. TOFA kan være behjelpelig med billedtaking vis noen synes det skulle være vanskelig.
På grunn av rømningen fra en Lerøy-lokalitet på Hitra i mai, er det økt fare for å få oppdrettslaks på kroken i Trønderske vassdrag, også Nidelva. Fisken kommer fra en merd hvor fisk var smittet med BKD og PD. BKD er en spesielt alvorlig sykdom for villaksen, ettersom den kan smitte fra mor til avkom gjennom rogna. Derfor er det svert ønskelig at disse fiskene leveres inn og ikke behandles som mat ved elvebredden! Du mottar 700 kr i dusør for hver oppdrettslaks som fanges i elva og som blir bekreftet som oppdrettslaks etter innlevering. Det blir KUN utbetalt dusør for innlevert fisk. Vis du velger og beholde fisken skal det taes skjellprøve av oppdrettsfisken, denne skal leveres TOFA umiddelbart etter endt fiskeøkt.
Vi kommer tilbake til det praktiske rundt innlevering av oppdrettsfisken før sesongstart.


Henting av fiskekort 2024

Fiskekort for laksefiske i Nidelva kan å hentes på vårt kontor i Leirfossveien 76 i åpningstiden 09.00-16.00. Det er lurt å ringe før en stikker innom, da vi er en del på farten om dagen. Det er KUN sesongkortfiskere og alle private rettighetshavere som skal hente sine kort. Fiskekort på Leirfossen og Kroppan får utlevert fiskekortet den dagen fisket starter. Det blir også "kveldsåpent" onsdag 29. mai fra16.00-19.00. For fiskere på Nydalsdammen, Valøya og Trekanten/Berghølen er det KUN lagleder som kommer å henter for hele laget!


Gratis fiske for barn under 18år

TOFA har i lengre tid diskutert om vi skal heve aldersgrensen for innlandsfiskekort fra 16år til 18år. Dette er en av virkemidlene for å styrke rekruteringen til vår fantastiske hobby sportsfiske. Når formannskapet i Kommunen i september gikk inn for en slik økning av aldersgrensen var det klart at fra 2024 sesongen trenger ikke barn og ungdom fiskekort for innlandsfiske på TOFAs områder før de har fylt 18år. Vi presiserer at dette gjeller kun for innlandsfiske og IKKE på Barnas Fiskevann Blomstertjønna eller laksefiske i Nidelva, her vil aldersgrensen fortsatt være 16år. TOFA har klarert spørsmålet med alle våre samarbeidspartnere/rettighetshavere på de innlandsfiskeområdene vi disponerer (Jonsvatnet Grunneierlag, Malvik Grunneierlag, Leinstrand Grunneierlag, Byneset Fjellstyre) for å nevne noen. Alle synes det er et flott tilbud og riktig vei og gå.
Ordningen gjeller fra dags dato og TOFA vil ikke ha mulighet til tilbakebetaling av allerede kjøpte sesongkort eller brukte døgnkort. Vi vil i dagene som kommer oppdatere info på vår hjemmeside, Inatur og andre info kanaler vi disponerer, men det vil sikkert dukke opp "gammel" info her og der, så vis du finner info som er utdatert, gi oss gjerne et hint.


Innkalling årsmøte TOFA 2024

Innkalling til årsmøte i TOFAs representantskap 2024

Årsmøte i TOFAs representantskap blir holdt i TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate 23c, den 23.04.2023. Tidspunkt for årsmøtet vil være kl. 19.00.

Det vil serveres pizza og drikke.

Dagsorden
Sak 1 Åpning og presentasjon

Ordstyrer: Ole Johan Gunnersen

Sak 2 Valg av referent

Sak 3 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4 Beretning 2023

Sak 5 Regnskap 2023
Resultatregnskap og balanse.
Revisjonsrapporten.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent i henhold til vedtektenes §7.9,

Sak 7 Budsjett 2024

Sak 8 Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag

Sak 9 Valg på tillitsmenn i henhold til §6
Styremedlemmer velges for 2 år.
Leder i styret for ett år.
Nestleder i styret for ett år.
To varamedlemmer til styret for ett år.
Ordfører i representantskapet for ett år.
Valgkomite på 3 medlemmer til forberedelse av neste års valg.
Valg av to personer og en vara som skal revidere regnskapet. Alle velges for to år.

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA


Årsmøte TOFA 2024

Forhåndsmelding om årsmøte i TOFAs representantskap 2024

Årsmøte i TOFAs representantskap blir holdt i TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate 23c den
23.04.2024. Tidspunkt for årsmøtet vil være kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være TOFA i hende 2 uker før årsmøtet, senest torsdag 9. april 2024.
Betalt kontingent er en betingelse for å være stemmeberettiget på årsmøte, hvis organisasjon eller lag er
kontingentberettiget. Enkelte samarbeidspartnere har fritak ihht. vedtektene, og trenger ikke betale kontingent.
Valgkomite:

Ståle Borthen  tlf: 944 21 439
Sanimir Handanagic tlf: 992 74 904
Kay Arne Olsen tlf: 952 30 510

Velkommen til årsmøtet.

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA


Sjøørretfredning 1.mars - 31.mai

Vi minner om at sjøørreten nå er fredet i hele Trøndelag fylke. Fredningstiden er fra 1.mars til 31.mai. Det er forbudt å fiske etter sjøørret i denne perioden og all bifangst av sjøørret skal settes tilbake i vannet så skånsomt som mulig.
Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i fylket, og at sjøørreten i denne perioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har kommet fra elva etter en hard vinter.
TOFA oppfordrer derfor fiskerne til å vise måtehold og igjen-utsette all sjøørret fanget i indre deler av Trondheimsfjorden (fra Orkanger-innløpet og innover) året rundt, uavhengig av fredningstid.
Forskriften forbyr alt fiske etter sjøørret, og omfatter derfor også målrettet fang-og-slipp fiske . Det er derimot ikke noe generelt forbud mot å fiske i sjøen i denne perioden etter andre arter, så lenge redskap og fiskemetode ikke åpenbart retter seg etter sjøørret. Skulle du under annet fiske få en sjøørret i perioden 1. mars - 31.mai må du slippe ut fangsten så skånsomt som mulig
Forskrift fra lovdata kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-797?q=Forskrift%20om%20fiske%20etter%20anadrome

 


Søknadsskjema laksefiske Nidelva 2024

Da er søknadsskjemaene for laksefiske i Nidelva 2024 her. Søknadene sendes TOFA på e-post eller sneglepost, de kan også leveres her på kontoret hos oss i Leirfossveien 76. Skjemaene lastes ned nederst på denne siden.
Info om vald og priser finner du også på vår hjemmeside under fanen laksefiske.
For vald 4. Renna har vi nå leiekontrakt med Svea, Nilsen og Horneberg. Det vil si at Renna framstår som i ”gamle dager”.
Vald 5/6 Trekanten/Berghølen søkes som vanlig. Når søknadsfristen er utgått ser vi om det er nok søkere til å fortsette båt/turnusfiske som i dag, eller om det blir omgjort til døgn/sesongkort landfiske. Her vil vi ha dialog med fiskerne.
Vald 7. Nydalsdammen åpner som ”fult” vald igjen. Det er fortsatt utfordringer med parkering både på østre og vestre bredd!
Selsbakkhøgda Borettslag sitt vald åpner også sesongen 2024. Her jobber vi med og forlenge avtalen vi har med retigheshaverene slik at vi fortsatt kan tilby døgnkort på valdet.
Søknadsfristen vil i år bli onsdag 20. desember 2023, og trekningen vil bli i månedsskiftet januar/februar 2024. Er det spørsmål rundt fiske er det bare og ta kontakt med oss enten på e-post: tofa@tofa.org eller på telefon 952 30 510.

Søknadsskjema 2024 privatsøknader

Søknadsskjema 2024 lagsøknader